Санхүүгийн тайлангаа 8 ба түүнээс дээш улирал гаргаагүй, харилцагч санхүүгийн байгууллагад илгээж баталгаажуулаагүй хуулийн этгээдийн нэрс

A- A A+
Санхүүгийн тайлангаа 8 ба түүнээс дээш улирал гаргаагүй, харилцагч санхүүгийн байгууллагад илгээж баталгаажуулаагүй хуулийн этгээдийн нэрс
 

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-ийн 26 дугаар зүйлийн 26.1 дэх хэсэгт “Санхүүгийн тайлангаа найм ба түүнээс дээш улирал дараалан гаргаагүй, харилцагч санхүүгийн байгууллагад илгээж баталгаажуулаагүй хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлээс хасах талаар санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын саналыг үндэслэн улсын бүртгэлийн байгууллага өөрийн цахим хуудсаар нийтэд зарлах бөгөөд зарласнаас хойш 6 сарын дотор бичгээр санал, гомдол гаргаагүй, дампуурлын хэрэг үүсгээгүй, санхүүгийн тайлангаа гаргаагүй, шүүхийн шийдвэрээр тогтоогдсон өр, төлбөргүй бол уг хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлээс хасна.” гэж заасны дагуу Сангийн яамнаас ирүүлсэн санхүүгийн тайлангаа найм ба түүнээс дээш улирал дараалан гаргаагүй, харилцагч санхүүгийн байгууллагад илгээж баталгаажуулаагүй нийт 58630 хуулийн этгээдийн жагсаалтыг www.burtgel.gov.mn цахим хуудсаар 2022 оны 10 сарын 28-ны өдөр нийтэд зарласан.

Жагсаалтад орсон хуулийн этгээдээс улсын бүртгэлээс хасагдахгүй талаар бичгээр гаргасан санал, хүсэлтийг улсын бүртгэлийн хэлтэс, нэг цэгийн үйлчилгээний төвүүдэд хүлээн авч байгаа бөгөөд 05 сарын 09-ний өдрийн байдлаар 596 хуулийн этгээдийн хүсэлтийг хүлээн авсан байна.

Хуулийн этгээдээс улсын бүртгэлээс хасахтай холбоотой хүсэлтийг 2023 оны 05 сарын 12-ны өдрөөр тасалбар болгон зогсоох тул улсын бүртгэлээс хасах санал хүсэлтээ 05 сарын 12-ны өдрийн дотор улсын бүртгэлийн хэлтэс, нэг цэгийн үйлчилгээний төвүүдэд хандан өгнө үү.

https://burtgel.gov.mn/post/61801