ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ, ХАРИУЛТ: УБЕГ-ын Иргэний улсын бүртгэлийн газар

A- A A+
ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ, ХАРИУЛТ: УБЕГ-ын Иргэний улсын бүртгэлийн газар

1. Иргэний үнэмлэх захиалахад харьяалал харгалзах уу?

ХААНА БҮРТГҮҮЛЭХ ВЭ?
 • Иргэний үнэмлэхийн бүртгэлд бүртгүүлэх бол засаг захиргааны нэгжийн харьяалал харгалзахгүй бүртгэдэг тул өөрт ойр улсын бүртгэлийн байгууллагын нэгж  /аймаг, дүүрэг/-д өөрийн биеэр эсхүл гээсэн, гэмтээсэн, үрэгдүүлсэн иргэний үнэмлэхээ дахин авах бол цахим үйлчилгээний нэгдсэн портал www.e-mongolia.mn сайтад цахимаар хандан бүртгүүлэх боломжтой.
 • Гадаад улсын нутаг дэвсгэр дээр ажиллаж амьдарч байгаа иргэн иргэний үнэмлэхийн бүртгэлд бүртгүүлэх бол Монгол Улсын хилийн чанадад ажиллаж байгаа Дипломат төлөөлөгчийн газарт өөрийн биеэр эсхүл гээсэн, гэмтээсэн, үрэгдүүлсэн иргэний үнэмлэхээ дахин авах бол  цахим үйлчилгээний нэгдсэн портал e-mongolia сайтад цахимаар хандана.

БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ:

 • Төрсний гэрчилгээ;
 • Эцэг, эх, эсхүл харгалзан дэмжигчийн иргэний үнэмлэх;
 • Улсын тэмдэгтийн хураамж, үйлчилгээний хөлс  тушаасан тухай баримт;

АНХААРАХ ЗҮЙЛС:

 • Монгол Улсын 16, түүнээс дээш насны иргэн иргэний үнэмлэхтэй байна.
 • Иргэний үнэмлэхийг 16 нас хүрсэн иргэн анх удаа, 25, 45 нас хүрсэн иргэнд сольж олгоно.
 • Иргэн цээж зураг, овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, төрсөн он, сар, өдөр, регистрийн дугаар өөрчлөгдсөн эсхүл хүйс өөрчлөгдсөн эсхүл дүр төрхийн өөрчлөлт орсон бол эсхүл иргэний үнэмлэхээ гээсэн, үрэгдүүлсэн, гэмтээсэн бол иргэний үнэмлэхийг дахин авч болно.
 • Улсын бүртгэгч, бүртгэлийн ажилтан иргэний үнэмлэхийг иргэнд эсхүл түүний итгэмжлэгдсэн ажилтанд олгоно.
 • Иргэн өөрийн иргэний үнэмлэхээ гэмтээсэн, бусдын баримт бичгийг ашигласан, бусдад ашиглуусан бол хяналтын улсын байцаагчийн шийдвэрийг хавсаргана.

2. Гадаад паспортыг хаана захиалах вэ?

ХААНА БҮРТГҮҮЛЭХ ВЭ?

 • Монгол Улсын иргэн үндэсний гадаад паспортын бүртгэлд бүртгүүлэх бол засаг захиргааны нэгжийн харьяалал харгалзахгүй бүртгэдэг тул өөрт ойр улсын бүртгэлийн байгууллагын нэгж /аймаг, дүүрэг, нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төв/-д өөрийн биеэр эсхүл цахим үйлчилгээний нэгдсэн портал e-mongolia сайтад цахимаар хандан бүртгүүлэх боломжтой.
 • Гадаад улсын нутаг дэвсгэр дээр ажиллаж амьдарч байгаа иргэд үндэсний гадаад паспортын бүртгэлд бүртгүүлэх бол Монгол Улсын  хилийн чанадад ажиллаж байгаа Дипломат төлөөлөгчийн газар болон эсхүл цахим үйлчилгээний нэгдсэн портал e-mongolia сайтад цахимаар хандан бүртгүүлэх боломжтой.

БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ:

 • Иргэний үнэмлэх
 • 16-аас доош настай бол төрсний гэрчилгээ, түүний хууль ёсны төлөөлөгчийн иргэний үнэмлэх, эсхүл асран хамгаалагч, эсхүл харгалзан дэмжигчээр тогтоосон шийдвэр
 • Олон улсын иргэний агаарын тээврийн байгууллага /ICAO/-ийн стандартын дагуу авсан иргэний зураг
 • Улсын тэмдэгтийн хураамж, үйлчилгээний хөлс тушаасан тухай баримт;

АНХААРАХ ЗҮЙЛС:

 • Энгийн гадаад паспортын хүчинтэй хугацаа 10 жил, 16-аас доош насны хүүхдэд  энгийн гадаад паспортыг 5 жилээр олгоно.
 • Дипломат, албан паспортыг гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас олгоно.
 • Монгол Улсад буцах үнэмлэхийг Дипломат төлөөлөгчийн газар олгоно.
 • Хил нэвтрэх үнэмлэхийг орон нутаг дахь улсын бүртгэлийн газар, хэлтэс, тасаг олгоно.
 • Иргэн өөрийн үндэсний гадаад паспортыг гэмтээсэн , бусдын баримт бичгийг ашигласан, бусдад ашиглуусан бол хяналтын улсын байцаагчийн шийдвэрийг хавсаргана.

3. Шинэ төрсөн хүүхдийн төрсний бүртгэлийг хаана хийлгэх вэ? Ямар бичиг баримт бүрдүүлэх вэ?

ХААНА БҮРТГҮҮЛЭХ ВЭ?

 • Эцэг, эх нь Монгол Улсын иргэний дундаас төрсөн хүүхдийг төрсний бүртгэлд бүртгүүлэх бол засаг захиргааны нэгжийн харьяалал харгалзахгүй бүртгэдэг тул өөрт ойр улсын бүртгэлийн байгууллагын нэгж /аймаг, дүүрэг, сум, хороо/-д бүртгүүлэх боломжтой.
 • Гадаад улсын нутаг дэвсгэр дээр төрсөн хүүхдийг төрсний бүртгэлд бүртгүүлэх бол Монгол Улсын хилийн чанадад ажиллаж байгаа Дипломат төлөөлөгчийн газарт хандана.

БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ:

 • Төрсөн тухай эмнэлгийн магадлагаа;
 • Эцэг, эхийн гэрлэлтийн гэрчилгээ;
 • Эцэг, эхийн иргэний үнэмлэх, гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн бол паспорт, эсхүл паспортыг орлох баримт бичиг;
 • Эцэг, эхийн хэн нэг нь Монгол Улсын иргэн, нөгөө нь гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн бол тэдний дундаас гадаад улсын нутаг дэвсгэрт төрсөн хүүхдийг төрсний бүртгэлд  хуульд заасан хугацаанд бүртгүүлээгүй бол  тухайн улсын иргэний харьяалал аваагүйг нотолсон эрх бүхий байгууллагын тодорхойлолтыг бүрдүүлэн баримт бичигт хавсаргана.

АНХААРАХ ЗҮЙЛС:

 • Хуульд заасан хугацаанд бүртгүүлээгүй бол хяналтын улсын байцаагчийн шийдвэрийг хавсаргана.
 • Гадаад хэл дээр байгаа баримт бичиг нь албан ёсны орчуулгын хамт иргэний улсын бүртгэлд бүртгүүлэх эрхийн үнэн зөвийг нотлох баримт бичиг болно.
 • Хүүхдийг төрсний бүртгэлд бүртгүүлэхэд Улсын тэмдэгтийн хураамж, үйлчилгээний хөлс төлөхгүй, үнэ төлбөргүй.

4. Нас барсны бүртгэлийг хаана хийлгэх вэ?  Ямар бичиг баримт бүрдүүлдэг вэ?

ХААНА БҮРТГҮҮЛЭХ ВЭ?

 • Иргэнийг нас барсны бүртгэлд бүртгүүлэх бол засаг захиргааны нэгжийн харьяалал харгалзахгүй бүртгэдэг тул өөрт ойр улсын бүртгэлийн байгууллагын нэгж / аймаг, дүүрэг, сум, хороо /-д хандан бүртгүүлэх боломжтой.
 • Гадаад улсын нутаг дэвсгэр дээр ажиллаж амьдарч байгаа иргэний нас барсныг бүртгэлд бүртгүүлэх бол Монгол Улсын  хилийн чанадад ажиллаж байгаа Дипломат төлөөлөгчийн газарт хандана.

БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ:

 • Иргэний нас барсан тухай эмнэлэгийн магадлагаа эсхүл иргэнийг нас барсан гэж зарласан шүүхийн шийдвэр эсхүл нас барсан шалтгааны тухай шүүх эмнэлгийн дүгнэлт эсхүл гамшгийн улмаас хүний амь нас эрсэдсэн бол Засгийн газраас байгуулсан онцгой комиссын шийдвэрийн аль тохирохыг хавсаргана.
 • Нас барагчийг бүртгүүлэхдээ иргэний үнэмлэх, эрх бүхий албан тушаалтан, хуулийн этгээд бол түүнийгээ нотлох баримт бичиг;

АНХААРАХ ЗҮЙЛС:

 • Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт нас барсан гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүний бүртгэлийг засаг захиргааны нэгжийн харьяалал харгалзахгүй өөрт ойр улсын бүртгэлийн байгууллагын нэгж / аймаг, дүүрэг, сум, хороо /-д хандан бүртгүүлэх боломжтой.
 • Нас барсны гэрчилгээг нас барагчийг бүртгүүлсэн этгээдэд нэг удаа олгоно.
 • Гадаад хэл дээр байгаа баримт бичиг нь албан ёсны орчуулгын хамт иргэний улсын бүртгэлд эрхийн үнэн зөвийг нотлох баримт бичиг болно.
 • Нас барсны бүртгэлд бүртгүүлэхэд Улсын тэмдэгтийн хураамж, үйлчилгээний хөлс төлөхгүй, үнэ төлбөргүй.

5.Төрөл садангийн лавлагааг цахимаар авч болох уу?

ХААНА БҮРТГҮҮЛЭХ ВЭ?

 • Төрөл садангийн тухай лавлагаа авахыг хүсэгч нь засаг захиргааны нэгжийн харьяалал харгалзахгүйгээр өөрт ойр улсын бүртгэлийн байгууллагын нэгж /аймаг, дүүрэг, сум, хороо/-д хандан авах боломжтой.
 • Гадаад улсын нутаг дэвсгэр дээр ажиллаж амьдарч байгаа иргэн төрөл садангийн лавлагаа авах бол Монгол Улсын  хилийн чанадад ажиллаж байгаа Дипломат төлөөлөгчийн газарт хандана.

6. Гадаад иргэдийн бүртгэлийг хаана хийдэг вэ?

ХААНА БҮРТГҮҮЛЭХ ВЭ?

Гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүнтэй холбоотой иргэний улсын бүртгэлийн хүсэлтийг Улаанбаатар хотод Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын төв байрны 1 давхрын 103 тоотод хүлээн авна.  Харин орон нутагт  тухайн аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтэст хандан хүсэлтээ гаргах боломжтой.

Гадаад улсын нутаг дэвсгэр дээр ажиллаж амьдарч байгаа  иргэн Монгол Улсын  хилийн чанадад ажиллаж байгаа Дипломат төлөөлөгчийн газарт хандана

7.Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэлийг хаана хэрхэн хийлгэх вэ? Цахимаар хийлгэх боломжтой юу?  

ХААНА БҮРТГҮҮЛЭХ ВЭ?

 • Монгол Улсын иргэн гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэлд бүртгүүлэх бол засаг захиргааны нэгжийн харьяалал харгалзахгүй бүртгэдэг тул өөрт ойр улсын бүртгэлийн байгууллагын нэгж /аймаг, дүүрэг, сум, хороо/-д бүртгүүлэх боломжтой.
 • Гадаад улсын нутаг дэвсгэр дээр ажиллаж амьдарч байгаа иргэд гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэлд бүртгүүлэх бол Монгол Улсын хилийн чанадад ажиллаж байгаа Дипломат төлөөлөгчийн газарт хандана.
 • Гэрлэлтээ цуцлуулж байгаа иргэдийн хэн нэг нь Монгол Улсын иргэн, нөгөө нь гадаадын иргэн, харьяалалгүй иргэн гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэлд бүртгүүлэх бол Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар болон түүний орон нутаг дахь улсын бүртгэлийн хэлтэст хандана.

БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ:

Захиргааны журмаар гэрлэлтээ цуцлуулах бол:

 • Тус тусдаа гаргасан өргөдөл;
 • Иргэний үнэмлэх, гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн бол паспорт, эсхүл паспортыг орлох баримт бичиг;
 • Гэрлэлтийн гэрчилгээ;
 • Улсын тэмдэгтийн хураамж, үйлчилгээний хөлс болох 2500 төгрөг тушаасан тухай баримт;

Шүүхийн журмаар гэрлэлтээ цуцлуулсан бол:

 • Иргэний үнэмлэх;
 • Гэрлэлт цуцалсан тухай шүүхийн шийдвэр;
 • Улсын тэмдэгтийн хураамж, үйлчилгээний хөлс болох 2500 төгрөг тушаасан тухай баримт;

Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэлийн хүсэлтийг цахим хэлбэрээр хүлээн авах бэлтгэл ажлыг ханган ойрын хугацаанд нэвтрүүлэхээр ажиллаж байна.

8.Регистрийн дугаар өөрчлөгдсөн тухай лавлагааг хаанаас авах вэ?

Регистрийн дугаар өөрчлөгдсөн тухай лавлагаа авахыг хүсэгч нь засаг захиргааны нэгжийн харьяалал харгалзахгүйгээр өөрт ойр улсын бүртгэлийн байгууллагын нэгж / аймаг, дүүрэг, сум, хороо /-д хандан авах боломжтой

Гадаад улсын нутаг дэвсгэр дээр ажиллаж амьдарч байгаа иргэн  Монгол Улсын  хилийн чанадад ажиллаж байгаа Дипломат төлөөлөгчийн газарт хандана

Иргэн өөрийн биеэр хүрэлцэн ирэх боломжгүй бол итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр дамжуулан авч болно.

9.Овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр өөрчилсний бүртгэлд бүртгүүлэхэд  ямар баримт бичиг бүрдүүлэх вэ?

ХААНА БҮРТГҮҮЛЭХ ВЭ?

 • Овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр өөрчилсний бүртгэлийг засаг захиргааны нэгжийн харьяалал харгалзан бүртгэдэг тул өөрийн оршин суугаа газрын улсын бүртгэлийн нэгж /аймаг, дүүрэг, сум /-д хандан бүртгүүлэх боломжтой.

БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ:

 • Өргөдөл;
 • Төрсний гэрчилгээ, иргэний үнэмлэх, гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн бол паспорт, эсхүл паспортыг орлох баримт бичиг;
 • Улсын тэмдэгтийн хураамж, үйлчилгээний хөлс болох 2500 төгрөг тушаасан тухай баримт;

АНХААРАХ ЗҮЙЛС:

 • Иргэний эрх зүйн бүрэн бус чадамжтай иргэний овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр өөрчлөх бол түүний эцэг, эх, эсхүл харгалзан дэмжигчийн зөвшөөрөлийг баримт бичигт хавсаргана.
 • Иргэний эрх зүйн зарим чадамжтай иргэний овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр өөрчлөх бол түүний эцэг, эх, эсхүл харгалзан дэмжигчийн зөвшөөрөлийг баримт бичигт хавсаргана.
 • Иргэний эрх зүйн чадамжгүй гэж тооцогдсон бол шүүхийн шийдвэрийг баримт бичигт хавсаргана.
 • Иргэн өөрийн нэрийг нэг удаа өөрчилж болно.
 • Гадаад хэл дээр байгаа баримт бичиг нь албан ёсны орчуулгын хамт иргэний улсын бүртгэлд эрхийн үнэн зөвийг нотлох баримт бичиг болно.

10. Иргэн шилжилт хөдөлгөөн хийлгэхэд хаана хандах вэ? Ямар бичиг баримт бүрдүүлэх вэ?

ХААНА БҮРТГҮҮЛЭХ ВЭ?

 • Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийг засаг захиргааны нэгжийн харьяалал харгалзан бүртгэдэг тул өөрийн оршин суух газрынхаа /сум, хорооны/ улсын бүртгэгчид өөрийн биеэр  хандана.

БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ:

 • Иргэний үнэмлэх;
 • 16 нас хүрээгүй хүүхэдтэй иргэн оршин суух бол хүүхдийн төрсний гэрчилгээ;
 • Оршин суух газрын хаягаа нотлох баримт бичиг;
 • Цэргийн албаны тухай хуульд заасны дагуу шилжин очсон газраа цэргийн бүртгэлд бүртгүүлсэн тэмдэглэгээ хийлгэсэн цэргийн үүрэгтний үнэмлэх;
 • Хуульд заасан бусад;
 • Улсын тэмдэгтийн хураамж, үйлчилгээний хөлс тушаасан тухай баримт;

АНХААРАХ ЗҮЙЛС:

 • Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ эсхүл газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ эсхүл нотариатаар гэрчлүүлсэн түрээсийн, захиалгын гэрээ эсхүл үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөгч, эсхүл эзэмшигчийн бичгээр гаргасан оршин суулгах тухай зөвшөөрөлийн аль тохирохыг баримт бичигт хавсаргана.
 • Иргэний оршин суугаа  газрын үл хөдлөх эд хөрөнгийн болон газар өмчлөх эрх нь дуусгавар болсон боловч иргэний улсын бүртгэлийн мэдээллийн сан дахь хаягийн бүртгэлд өөрчлөлт ороогүй бол холбогдох иргэний хүсэлтийг үндэслэн гаргасан хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлтээр иргэний байнга оршин суугаа газрын хаягийн бүртгэлийг түдгэлзүүлж болно.
 • 16 нас хүрээгүй бол Улсын тэмдэгтийн хураамж, үйлчилгээний хөлс төлөхгүй, үнэ төлбөргүй.

 

ИРГЭНИЙ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ГАЗАР