Орон нутаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн албан хаагчдад цахимаар сургалт зохион байгуулж байна

A- A A+
Орон нутаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн албан хаагчдад цахимаар сургалт зохион байгуулж байна

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд

хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам” болон Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 217, 218 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх, цаашид анхаарах асуудлын

талаар мэдээлэл өгөх зорилгоор цахим сургалтыг өнөөдөр /2021.01.22/ УБЕГ-ын Бодлого төлөвлөлт, дүн шинжилгээний газраас зохион байгуулж байна.

Уг сургалтаар мөн “Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулж батлах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам”-ыг

хэрэгжүүлэх талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүргэнэ. Цахим сургалтад Бодлого төлөвлөлт, дүн шинжилгээний газрын дарга Г.Цэцгээ, мэргэжилтэн Ө.Уянга нар

дээрхи сэдвүүдийн хүрээнд мэдээлэл хийх ба орон нутаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн дарга нар болон бусад холбогдох албан хаагчид цахимаар холбогдон

оролцож байна. 

УБЕГ-ын Хамтын ажиллагаа сургалтын хэлтэс